OVERFØRINGSPRISER

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt fastsatt av NVE. Både strukturen og totale inntekter må være i tråd med gjeldende lov og forskrifter.

Nettleien skal gi inntekter innenfor selskapenes tillatte inntekt. Den er satt av beregninger fra NVE samt noen direkte kostnader. Ulike varianter av innmating fra overliggende nett kan påvirke de direkte kostnadene.  Som en konsekvens av gjeldende tariffmodell i sentralnettet og enkelte regionalnett, vil distribusjonsnettselskap i områder med mye lokal og/eller regional produksjon ha lavere kostnader til overliggende nett.

Tariffene som gjelder fra 01.07.2022 er utarbeidet for å tilpasse til forskriftsendringer som trer i kraft, og med bakgrunn i de høye kraftprisene. Den nye tariffstrukturen kommer som en følge av forskriftsendringene, som er utarbeidet gjennom innspill fra flere interesseorganisasjoner. Grunnet de høye kraftprisene er det ventet at inntektsrammen vil øke. Nivået på tariffene er satt opp for å tilpasse seg dette nivået. Når vi utarbeider tariffene blir det lagt vekt på at de skal være forutsigbare fremover i tid. Det vil si at tariffene settes ut fra ett prinsipp om at det skal være lave konjunkturer på prisene kundene opplever. Siden kraftprisen har direkte innvirkning på inntektsrammen vil det oppleves større variasjon i tariffene når kraftprisen endrer seg mye og raskt.