OVERFØRINGSPRISER

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt fastsatt av NVE/RME. Både strukturen og totale inntekter må være i tråd med gjeldende lov og forskrifter.

Dersom nettselskapet tar inn for mye nettleie på ett år, blir dette ført som en merinntekt. Hvis nettselskapet tar inn for lite blir dette ført som en mindreinntekt. I perioder med høye og varierende priser/kostnader så er det vanskelig å treffe tillatt inntekt nøyaktig med tariffnivået. Mer/mindre-saldoen sørger for at kundene over tid betaler riktig nivå til sitt nettselskap.

Tariffene som gjelder fra 01.01.2023 har samlet ett lavere prisnivå enn de foregående tariffene. Dette henger blant annet sammen med at Statnett har utbetalt ekstra flaskehalsinntekter for dekking av nett-tapskostnader. Dette for å hjelpe å holde tariffnivået nede. Det er stor usikkerhet utover i 2023, hvorvidt det blir utbetalt mer i støtte fra flaskehalsinntekter.  Det er også flere andre usikkerheter som i sum gjør at det kan bli behov for hyppigere endring av tariffene i løpet av 2023 sammenlignet med tidligere år.