OVERFØRINGSPRISER

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt fastsatt av NVE. Både strukturen og totale inntekter må være i tråd med gjeldende lov og forskrifter.

Nettleien skal gi inntekter innenfor selskapenes tillatte inntekt, hvor både egen inntektsramme og kostnader til overliggende nett inngår. For distribusjonsnett vil forskjeller i både kostnader og praksis i overliggende regionalnett, kunne føre til variasjoner også i ellers like distribusjonsnett. Som en konsekvens av gjeldende tariffmodell i sentralnettet og enkelte regionalnett, vil distribusjonsnettselskap i områder med mye lokal og/eller regional produksjon ha lavere kostnader til overliggende nett. Kostnadene til overliggende nett vil imidlertid, som for nettleien til uttak i distribusjonsnett, variere bl.a. avhengig av kostnadsnivå og praksis. 

Nettselskapene har en viss frihet ved utformingen av nettleien for brukerne i sitt leveringsområde. Dette fører til variasjoner i struktur. Blant annet er det variasjon i hvordan nettselskapene velger å fordele inntektene fra fastleddet og energileddet til energimålte kunder. Denne fordelingen påvirker prisen pr kWh mellom kunder med lavt forbruk og kunder med høyt forbruk. Høyt fastledd fører til at kunder med lavt forbruk betaler mer enn kunder med høyere forbruk som er tilknyttet samme nettselskap. Hver kundegruppe skal i teorien dekke de kostnader den påfører netteier. Nettariffen vil derfor være ulik for gruppene.

Overføringsprisene endres fra 01.01.2020. De nye satsene stiger i likhet med økning i nasjonal samlet inntektsramme for bransjen.