OVERFØRINGSPRISER

Alle nettselskap fastsetter nettleien til brukerne av nettet i sitt konsesjonsområde på bakgrunn av tillatt inntekt fastsatt av NVE. Både strukturen og totale inntekter må være i tråd med gjeldende lov og forskrifter.

Nettleien skal gi inntekter innenfor selskapenes tillatte inntekt, hvor både egen inntektsramme og kostnader til overliggende nett inngår. For distribusjonsnett vil forskjeller i både kostnader og praksis i overliggende regionalnett, kunne føre til variasjoner også i ellers like distribusjonsnett. Som en konsekvens av gjeldende tariffmodell i sentralnettet og enkelte regionalnett, vil distribusjonsnettselskap i områder med mye lokal og/eller regional produksjon ha lavere kostnader til overliggende nett. Kostnadene til overliggende nett vil imidlertid, som for nettleien til uttak i distribusjonsnett, variere bl.a. avhengig av kostnadsnivå og praksis. 

I forbindelse med utarbeidelse av prisene for 2022 har det vært mye usikkerhet rundt den nye strukturen på tariffene. Det er derfor avventet med å publisere nye tariffer i påvente av avklaringer rundt dette. Signalene fra flertallet i norsk politisk hold på stortinget er at de nye tariffmodeller utsettes. Med bakgrunn i dette blir ikke de nye forskriftene som pålegger nettselskap i Norge å gå over til ny nettleiestruktur innført per 01.01.2022. Rollag Elektrisitetsverk AS har derfor valgt å beholde den gamle tariffmodellen inntil videre.

Prisene for tariffene for 2022 er klare. Satsene på fastleddet senkes for husholdning og hytter, samt at energileddet senkes for flere av tariffgruppene.